história mlyna

1406 – prvá zmienka o vodnom mlyne v Predajnej

kráľ Žigmund poveril správcu hradu Slovenská Ľupča výstavbou mlyna na potoku Grapeľ na hranici chotárov Predajnej  a Lopeja. Mlyn zveril do užívania farárovi z Predajnej. Podľa rozprávania starého otca súčasného majiteľa mlyna v tomto mlyne kráľ Žigmund počas jednej zo svojich ciest aj prespal.

prvá tretina 19. storočia

vodný mlyn mal v prenájme mlynár Filip Pejko a jeho manželka Anna (mlyny boli v Uhorsku až do zrušenia poddanstva v roku 1848 majetkom feudálnej šľachty, od ktorej si ich mlynári prenajímali). Po jeho smrti sa vrátil jeho syn Juraj z Budapešti, kde študoval právo, domov a prevzal otcovo remeslo. V roku 1837 odišiel na vandrovku, v roku 1838 sa stal mlynárskym majstrom, potom prevádzkoval mlyn až do roku 1840.  V rokoch 1840-1844 pokračoval v nedokončenom štúdiu a mlyn po ňom prevzal brat Ignác.

1859

mlyn odkúpil od kráľovského eráru mlynár Ignác Pejko za sumu 3000 zlatých

začiatok 20. storočia

od rodiny Pejkovcov kúpil mlyn Július Čipka, prastarý otec Ondreja Čipku, súčasného majiteľa mlyna

Július Čipka, ako vojak CaK armády
foto: archív rodiny Čipkovcov

1950

majiteľ Ondrej Čipka (starý otec súčasného majiteľa mlyna) ukončuje živnosť a činnosť mlyna je v obmedzenom rozsahu podriadená potrebám miestneho roľníckeho družstva. Činnosť vodného mlyna sa už nikdy nepodarilo obnoviť.

svadobná fotografia Ondreja Čipku
foto: archív rodiny Čipkovcov

2011

rozhodnutím Pamiatkového úradu SR v Bratislave bol vodný mlyn Predajná vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku (rozhodnutie číslo: PÚ-11/1607-2/9387/KTL z 8.12.2011)

rok 2011 – mlyn pred čiastočnou rekonštrukciou
foto: M. Žec
rok 2020 – mlyn po čiastočnej rekonštrukcii s novým mlynským kolesom; foto: M. Žec
rok 2010; foto: M. Žec
rok 2020; foto: M. Žec